REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ
"LOW CARB SCAN"
Aplikacja mobilna Low Carb Scan udostępniona jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem (zwanym dalej
„Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi
obowiązek każdego użytkownika Aplikacji.

§1. Definicje

1. Usługodawca – LOWCARB SCAN LTD z siedzibą w wielkiej Brytanii pod adresem 6 Theobald Avenue, DN4 5AY
Doncaster. Adres poczty elektronicznej kontakt@lowcarbscan.com.
2. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie Low Carb Scan udostępnione dla Użytkowników przez Usługodawcę,
przeznaczone dla Urządzeń mobilnych i pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.
4. Urządzenie – urządzenia mobilne pozwalające na instalację i korzystanie z Aplikacji, w szczególności urządzenia typu
smartphone i tablet.
5. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w szczególności
funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji.

§2. Postanowienia ogólne

1. Aplikacja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Dopuszcza się warunkowo korzystanie z Aplikacji przez osoby po ukończeniu trzynastego roku życia, w przypadku, gdy
posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wola zawarcia umowy przez takiego Użytkownika jest
znana opiekunowi prawnemu Użytkownika i zostanie przez niego potwierdzona, w szczególności na żądanie
Usługodawcy.
3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych
w Regulaminie.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
5. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik
wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji
usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik
zobowiązany jest do korzystania Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez
nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez
nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci
urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub
uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
8. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.


§3. Wymagania techniczne

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym
rozdziale.
2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem
sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem AppStore (dla systemu iOS)
lub Google Play (dla systemu Android).
3. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system:
a) Android w wersji minimum 10.0;
b) iOS w wersji minimum 14.0.
4. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy
usług internetowych.
6. Zmiana wymagań technicznych określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu
postanowień §12 ust. 1.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja
aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego
niezakłóconego korzystania z Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji dokonywana jest za
pośrednictwem sklepu, o którym mowa w ust. 2.


§4. Funkcjonalności Aplikacji

1. Celem Aplikacji jest udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności wspomagających naukę zdrowych nawyków
żywieniowych oraz propagujących wiedzę na temat zdrowego żywienia.
2. Funkcjonalności dostępne w Aplikacji pozwalają w szczególności na:
a) przeglądanie listy produktów spożywczych wraz z informacjami na temat zawartych w nich składnikach odżywczych;
b) przeglądanie bazy wiedzy o produktach spożywczych i składnikach odżywczych;
c) skanowanie produktów spożywczych ułatwiające wyszukiwanie informacji o produkcie;
d) korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę gier.
3. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności Aplikacji jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktywacji
wybranych funkcjonalności lub rozszerzenia ich działania po wniesieniu przez Użytkownika opłaty na warunkach
określonych Regulaminem.
4. W celu korzystania z wybranych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na dostęp
przez Aplikację do wybranych funkcji urządzenia mobilnego (np. kamera) lub zezwolenie na otrzymywanie powiadomień
z Aplikacji. Użytkownik może w każdym czasie na urządzeniu mobilnym zmienić uprawnienia przyznane Aplikacji, lecz
może to skutkować ograniczeniem jej funkcjonalności.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności dostępnych w Aplikacji w każdym
czasie. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w
Aplikacji.


§5. Zakupy w Aplikacji

1. Ceny stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
2. Płatności Usługodawca przyjmuje w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych Google Pay
prowadzonego przez Google LLC (https://pay.google.com/intl/pl...) lub za pośrednictwem systemu płatności
mobilnych Apple Pay prowadzonego przez Apple Inc. (https://support.apple.com/pl-p...).
3. Aktywacja funkcjonalności płatnych lub doładowanie wirtualnej waluty (punkty) do wydania podczas rozgrywki w Aplikacji
następuje niezwłocznie w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora systemu płatności
elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.
4. Wirtualna waluta podlega wykorzystaniu wyłącznie podczas gry z wykorzystaniem Aplikacji. Wirtualna waluta nie ma
równoważnej wartości w prawdziwych środkach płatniczych i ich nie zastępuje.
5. Wirtualna waluta, którą można zakupić w Aplikacji lub którą można zarobić podczas gry nie podlega zwrotowi, wymianie
ani przeniesieniu.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą,
Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.


§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem
Aplikacji.
2. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość i kompletność danych dotyczących produktów spożywczych oraz ich
składników odżywczych znajdujących się w bibliotece Aplikacji, a zaczerpniętych z ogólnodostępnych baz danych
podmiotów trzecich.
3. Informacje dostępne w aplikacji nie zastępują profesjonalnej porady dietetycznej lub lekarskiej. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za stan zdrowia Użytkownika, w tym ewentualne niekorzystne samopoczucie Użytkownika w związku
z korzystaniem przez niego z Aplikacji.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za
czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego
Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez
Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez
Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w
przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji wynikające z działania Urządzenia
mobilnego Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie
spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w §3 Regulaminu.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do
uruchomienia Aplikacji, zgodnie z §3 Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Aplikacja, zainstalowanego na
Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów
telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet,
jak również za wysokość opłat za te usługi.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji,
wywołaną przerwą techniczną, o której mowa w §12 ust. 2
11. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca
odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw
przysługujących konsumentom.


§7. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych
jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku
od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w
sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa
się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca
poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z
Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w
celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech
środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności
z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla Usługodawcy.
5. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w
której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla
konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych
kosztów;
b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował
doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez
Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę
ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
8. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej
zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych.
Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie
konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej
zmianie.
9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim
wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia
umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej
zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy,
jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.


§8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze
ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
2. W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego
(odinstalowanie Aplikacji).

§9. Ustawowe prawo do do odstąpienia od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu
wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań
(z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę
w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny
sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od
umowy.
3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż funkcjonalności płatne lub doładowanie wirtualnej waluty aktywowane są
niezwłocznie po dokonaniu płatności co wiąże się z brakiem możliwości odstąpienia od umowy po aktywacji.


§10. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji,
Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@lowcarbscan.com.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności
uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do
uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej
uwzględnieniem przez Usługodawcę.


§11. Własność intelektualna. Licencja

1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od
Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością
Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz
karną.
2. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych,
nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie
oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie
wynikają ze specyfiki i celu Usługi dostępnej w Aplikacji:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części, a także
poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Aplikacji treści, chyba że w Regulaminie zastrzeżono
inaczej,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
4. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej
przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest
niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.
5. Licencja, o której mowa w ust. 4, nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszych licencji, ponadto Użytkownik nie ma
prawa – w całości lub w części - zwielokrotniać (poza przypadkiem określonym w ust. 4), dystrybuować, sprzedawać bądź
w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w tym przesyłać lub udostępniać w sieci Internet,
sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz w jakichkolwiek innych systemach
teleinformatycznych.


§12. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminu
Usługodawca poinformuje z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniego
komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich
akceptację przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże
drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała
umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności
Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub
teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
właściwego dla siedziby Usługodawcy, chyba że właściwe przepisy prawa konsumenckiego odpowiedniego dla miejsca
stałego pobytu Użytkownika stanowią inaczej.
4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą
za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/....
5. Regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2023 roku.


.