POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ
"LOW CARB SCAN"

§1. Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest LOWCARB SCAN
LTD z siedzibą w wielkiej Brytanii pod adresem 6 Theobald Avenue, DN4 5AY Doncaster.
2. Adres poczty elektronicznej Administratora danych: kontakt@lowcarbscan.com.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
5. Zakres danych przetwarzanych przez administratora danych w każdym przypadku pozostaje adekwatny w stosunku do
celu, dla którego pobrano dane.
6. Aplikacja mobilna za zgodą użytkownika może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m.
in.:
a) danych technicznych,
b) dostęp do kamery,
c) wyświetlania powiadomień.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z
obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) kontakt z użytkownikami, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji i usług, z których korzysta użytkownik, co
jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z
których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. dostawcy usług hostingowych, opiekunowie
techniczni Aplikacji.
2. Dane osobowe nie zostaną przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres korzystania z Aplikacji przez użytkownika, tj. do czasu usunięcia
Użytkownika z Aplikacji.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są
przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały
lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest
bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając
ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania
tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub
umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator
dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie
zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując
podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru.

§6. Automatyczne przetwarzanie danych. Profilowanie

1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika w zakresie częstotliwości korzystania z Aplikacji przez użytkownika
oraz wykorzystywanych przez niego funkcjonalnościach.
2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Aplikacji.
3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust. 1 może złożyć sprzeciw wobec
automatycznego przetwarzania danych co może skutkować niemożnością korzystania z Aplikacji.

§7. Google Analytics

1. Administrator używa Google Analytics, usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA.
2. Google Analytics używa mechanizmów, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z Aplikacji. Informacje
na temat korzystania Aplikacji są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google
będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z Aplikacji przez użytkowników w celu
przygotowania raportów na temat aktywności w Aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z
Aplikacji.
3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.


.